Graduál Oktatás- és Kulturális Szervező Bt.

Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata

1. A Szabályzat célja:

1.1 Jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Graduál Oktatás- és Kulturális Szervező Bt. (székhely: 5000 Szolnok, Fényes A. u. 74.; Cg. 16-06-001533 ; nyilvántartó bíróság: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága ; (adószám: 26009391-2-16) (továbbiakban: Társaság/Szolgáltató) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját , amelyet a Társaság magára nézve kötelező erővel ismer el.

1.2. Jelen szabályok kialakításakor a Társaság kiemelt figyelmet fordított az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek való megfelelés biztosítására.

1.3. A Graduál Oktatás- és Kulturális Szervező Bt. a www.okosjatekok.hu weboldal működtetése során, a honlapra látogatók, a honlapon regisztrálók és az azon vásárlók (együttesen: Felhasználó) adatait kezeli.

1.4. A Graduál Oktatás- és Kulturális Szervező Bt. a jogszabályok szerint bejelentés köteles, de engedélyhez nem kötött csomagküldő tevékenységet folytat.

1.5. Jelen Szabályzat célja, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

2. Fogalom meghatározások:

a. Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

b. Adatállomány : az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

c. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;

d. Adatkezelő:

- Neve: Graduál Oktatás- és Kulturális Szervező Bt.

- Székhelye: 5000 Szolnok, Fényes A. u. 74.

- Cégjegyzékszám: Cg. 16-06-001533

- Adószám: 26009391-2-16

- Képviselő: Veresegyházi Károly

- Web: www.okosjatekok.hu

- E-mail: info@okosjatekok.hu , gradual@externet.hu

- Telefonszám: +36-56/414-355

- Mobilszám: +36-30/9726-959

- Faxszáma: +36-56/414-355

e. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik;

f. Adatfeldolgozó:

CégnévSzékhely, elérhetőségTevékenységHozzáférés
Magyar Posta Zrt. 1138 Bp., Dunavirág u. 2-6.
Telefon: +36-1/767-8200
E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu
kézbesítés Hozzáférés az érintett nevéhez és címéhez.
OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor utca 16.
Telefon: +36-1/473-5000
átutalásos fizetések Hozzáférés az érintett nevéhez és számlaszámához.
NYOMTATVÁNYBOLT Bt. 5000 Szolnok, Óvoda u. 9.
Telefon: +36-56/370-564
E-mail: info@juhaszadoszakerto.hu
könyvelés Hozzáférés az érintett nevéhez és címéhez.
Tárhelypark Kft. 1122 Gaál József utca 24.
Telefon: +36-1/700-4140
Email: info@tarhelypark.hu
tárhelyszolgáltató Hozzáférés a honlap teljes tartalmához, saját domaines email címre érkező emailek továbbítása.
Externet Zrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.
Telefon: +36-1/690-1690
E-mail: externet@externet.hu
elektronikus levelezés Hozzáférés a levelezéshez és annak minden adatához.
Gmail – Google Inc. Mountain View, California, USA elektronikus levelezés Hozzáférés a levelezéshez és annak minden adatához.
The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp 512 Means St., Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA
Telefon: +1 678 999 0141
Email: info@mailchimp.com
hírlevél küldés Hozzáférés a hírlevelére feliratkozottak nevéhez és e-mail címéhez
Facebook oldal - Facebook Inc. Menlo Park, California, USA
Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update
Facebook oldal Hozzáférés a felhasználó nevéhez, kommentjéhez.

g. Adatmegsemmisítés : az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

h. Adattovábbítás: a Személyes adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele;

i. Nyilvánosságra hozatal: a Személyes adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

j. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

k. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

l. Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

é. Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése;

n. Felhasználó : az a természetes személy, aki a Társaság honlapján regisztrál.

3. A kezelt Személyes adatok köre:

3.1. Regisztráció: A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

- felhasználónév

- e-mail cím

- jelszó

- számlázási cím (vezetéknév, utónév, ország, irányítószám, város, utca, házszám, telefonszám)

3.2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

3.3. A Társaság a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t, sütit) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

4. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja:

4.1. Az Adatkezelésre a www.okosjatekok.hu internetes oldalon található internetes tartalmak Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt Személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

4.2. Az Adatkezelés célja a www.okosjatekok.hu weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, illetve ha a Felhasználó feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Ezen szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges megadandó Személyes adatok köre a 3.1. pontban olvasható.

4.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (lásd. 3.2. pont) célja a Társaság internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat az Adatkezelő felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Társaság weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg.

4.4. Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

4.5. Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

5. Az Adatkezelés elvei:

5.1. A Személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.

5.2. A Személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.

5.3. A Személyes adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

5.4. A Személyes adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az érintett Felhasználó azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.

5.5. Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt Személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

6. A Társaság által alkalmazott adatvédelmi irányelvek:

6.1. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
  • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
  • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
  • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
  • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

6.2. A Graduál Oktatás- és Kulturális Szervező Bt. szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat a Társaság az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

6.3. Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. A Társaság, mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott Személyes adatokat az Infotv. rendelkezéseinek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően, nyomon követhetően kezeli. Az adatátadás tekintetében a jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat.

6.4. A Társaság bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Társaság érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető adatait. A fentieken túl a Szolgáltató a Felhasználók személyes adatait kizárólag írásbeli hozzájárulásuk esetén adhatja ki.

6.5. A Graduál Oktatás- és Kulturális Szervező Bt. rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott Személyes adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

6.6. A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy Felhasználói bármely Személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őket jelen Adatkezelési Szabályzat létéről, megismerhetőségéről és elfogadásának szükségességéről, amelyben megtalálhatóak az adatfelvétel módjai, céljai és elvei. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a Társaság felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az Adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és arról, hogy a Személyes adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az Adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező Adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.

6.7. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott Személyes adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

6.8. A Graduál Oktatás- és Kulturális Szervező Bt., mint Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A Társaság kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

6.9. A Graduál Oktatás- és Kulturális Szervező Bt. kötelezi magát, hogy gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt Személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek a Személyes adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

6.10. Ha a Személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő Személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő saját hatáskörben helyesbíti.

6.11. A Társaság mint Adatkezelő a Személyes adatot törli, ha

a) annak kezelése jogellenes;

b) a Felhasználó Személyes adatának törlését kéri;

c) a Személyes adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az Adatkezelés célja megszűnt, vagy a Személyes adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) a Személyes adat törlését bíróság vagy hatóság elrendelte.

6.12. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a Személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.

6.13. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akik részére korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbításra került. Az értesítést az Adatkezelő mellőzheti, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

6.14. Ha a Társaság, mint Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban tájékoztatja a Felhasználót a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokairól, továbbá arról, hogy az Adatkezelő határozatával szemben a Bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

7. Az Adatkezelés időtartama:

7.1. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és azok kérelemre történő törléséig tart. A törlés időpontja a Felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított legkésőbb 10. munkanap. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

7.2. A Felhasználó által önkéntesen megadott/nem kötelező adatok adatkezelése az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás iránti kérése a szolgáltatás igénybevételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok hiányában egyes szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni. A Személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

7.3. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Társaság biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokból az ő személye egyáltalán nem lesz beazonosítható.

7.4. A Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a weboldalon történt regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

7.5. Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről történő leiratkozásig tart.

8. Rendelkezés személyes adatokkal:

8.1. A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni.

8.2. Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a Személyes adatok törlése iránti igény a Graduál Oktatás- és Kulturális Szervező Bt. részére a 2.d. pontban megjelölt e-mail címre küldött elektronikus, vagy a Társaság székhelyére címzett postai levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. A Szolgáltató köteles a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül az adatokat helyesbíteni, illetve törölni. 8.3. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

8.3. Egyes Személyes adatok módosítása emellett történhet a Felhasználó által végzett, a személyes profilt tartalmazó felhasználói felületen történő adatmódosítással is.

8.4. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

8.5. A kezelt Személyes adat helyesbítéséről, a zárolásról, illetve a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

9. Adatfeldolgozás:

9.1. A Graduál Oktatás- és Kulturális Szervező Bt. külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt Személyes adatokat maga dolgozza fel.

9.2. A fenti rendelkezés azonban nem zárja ki, az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében a Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vegyen igénybe.

10. Adattovábbítás lehetősége:

10.1. A Társaság, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági határozat kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt Adatkezelő nem tehető felelőssé.

10.2. Amennyiben a Társaság a www.okosjatekok.hu oldalon található tartalomszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt Személyes adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen Adattovábbítás kizárólag a már regisztrált Felhasználók regisztrációjának folyamatos voltát szolgálhatja, azonban a jelen Adatkezelési Szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a Felhasználót nem hozhatja.

10.3. A Társaság az Adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt Személyes adatok továbbításának időpontját, az Adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított Személyes adatok körének meghatározását, valamint az Adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

11. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása:

11.1. A Graduál Oktatás- és Kulturális Szervező Bt. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően valamennyi Felhasználót megfelelő módon (pl. hírlevélben, belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a Felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

12. A Felhasználók jogai az Adatkezelő által kezelt Személyes adataikkal kapcsolatosan:

12.1. Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók a Társaságtól, mint Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére (Graduál Oktatás- és Kulturális Szervező Bt. – 5000 Szolnok, Fényes A. u. 74.) küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@okosjatekok.hu, illetve gradual@externet.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek és elfogadhatónak, ha azt a Felhasználó az Adatkezelőnél regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására tett intézkedésekről, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg a Felhasználó adatait.

12.2. Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, de legfeljebb azonban 30 napon belül írásos formában, elsődlegesen a megkeresés formájával megegyező módon köteles tájékoztatást adni. A határidő a kézhezvételt követő munkanapon kezdődik, a határidőkre számítására vonatkozóan Adatkezelő a Polgári Perrendtartás 103. §-ában foglalt rendelkezéseket tekinti irányadónak. Elektronikus levél vonatkozásában, vita esetén a kézhezvétel időpontjának az elektronikus levél elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

12.3. A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatának adatkezelése ellen,

a) ha a Személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, a Személyes adatot átvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;

b) ha a Személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

12.4. A Társaság, mint Adatkezelő a tiltakozást annak kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja. Ha a Társaság az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést – beleértve a további Adatfelvételt és Adattovábbítást is – megszünteti, és a Személyes adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a jelen pontban hivatkozott határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Bírósághoz fordulhat.

13. Az e-mail címek felhasználása:

13.1. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

13.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

13.3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el a Felhasználók részére. Az ilyen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

14. Hírlevél :

14.1. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során a Felhasználó által megadott adatokat kezeli.

14.2. Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából elektronikus levélben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Szolgáltató további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. A Felhasználó bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja. A regisztrált felhasználóink a személyes oldalukra belépve is bármikor és ingyenes leiratkozhatnak a hírlevélről.

15. Jogérvényesítési lehetőségek:

15.1 A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján Bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C ; postacíme: 1530 Budapest, Pf. 5. ; tel.: +36-1/391-1400 , e-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu ; web: www.naih.hu). Bármilyen Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetőek az Adatkezelő munkatársai is jelen szabályzat 2.d. pontjában foglalt elérhetőségek bármelyikén.

15.2. Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Kelt: Szolnok, 2018. május 25.

Graduál Oktatás- és Kulturális Szervező Bt.